Voorwaarden

Traiteur

S&B Esprit

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De overeenkomst wordt opgemaakt tussen volgende partijen :

Enerzijds,

Traiteur S&B Esprit, met zetel te zeswegestraat 21 - 8750 Zwevezele en geregistreerd onder RPR Brussel 0818 225 088 en bereikbaar via volgende gegevens : gsm: 0475 59 51 98, email: info@traiteuresprit.be.

Bestellingen/offertes/overeenkomsten worden steeds geacht met Traiteur S&B Esprit te zijn aangegaan.

 

Anderzijds,

De klant, zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die de overeekomst, offerte of bestelling ondertekent of in wiens naam ze wordt ondertekend. Een offerte of bestelling die wordt bevestigd per email, brief of mondeling, wordt beschouwd als zijnde ondertekend.

 

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Traiteur S&B Esprit en de klant gesloten, evenals op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Traiteur S&B Esprit en de klant, inclusief bestellingen en offertes. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen aan Traiteur S&B Esprit tegenstelbaar indien ze door Traiteur S&B Esprit schriftelijk worden bevestigd. De onderhavige algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van de klant.

 

2. Prijzen

Elke offerte/overeenkomst wordt steeds gratis en vrijblijvend opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens inzake locatie, tijdsindeling en aantal gasten. De prijs zal herberekend worden indien zich hier wijzigingen voordoen.

Prijzen van opdrachten blijven 12 maanden na bevestiging door de klant geldig. Nadien heeft Traiteur S&B Esprit eventueel het recht om deze aan te passen aan de prijzen die op dat ogenblik van kracht zijn en dit na onvoorziene prijsstijgingen van voedingswaren en/of dranken, of bijkomende taksen en/of uurlonen in de horeca.

 

3. Opties, offertes en reservaties

Bij aanvraag van een offerte, kan de klant een optie verkrijgen. Deze optie is vrijblijvend. De geldigheidsduur van deze optie is afhankelijk van de datum van aanvraag ervan en de datum van het evenement.

Wanneer de klant zich akkoord verklaart met de offerte, is hij, tenzij anders overeengekomen, gehouden als bevestiging een voorschot te betalen zoals bepaald in punt 4.

Pas nadat Traiteur S&B Esprit het voorschot ontvangen heeft, evenals een schrifelijke tegenbevestiging heeft gedaan, is de reservatie definitief aanvaard door Traiteur S&B Esprit.

De betaling van het voorschot geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden.

De offertes welke door Traiteur S&B Esprit worden opgesteld zijn steeds vrijblijvend en kunnen op geen enkel ogenblik verbintenissen lastens Traiteur S&B Esprit voortbrengen. Ook de prijzen van de aangeboden cateringformules zijn louter informatief en kunnen nooit een aanvaarding van een bod uitmaken, noch een verbintenis inhouden.

 

4. Voorschot

Bij ondertekening van de offerte wordt een voorschot gevraagd van ongeveer 30% (in onderling overleg wordt een afgerond bedrag voorgesteld).

De betaling van het voorschot gebeurt per overschrijving op rekening van Traiteur S&B Esprit, zeswegestraat 21 - 8750 Zwevezele, met rekeningnummer : BE03 7380 4198 7884 en met vermelding van naam en datum van het evenement.

 



5. Annulering


beste, klanten wegens de corona maatregel kunnen wij onze voorwaarden  van de annulering niet hanteren deze zijn  niet van toepassing  tijdens de maatregel wat wij wel doen voor onze klant is werken met een tegoedbon van het reeds betaalde bedrag van het voorschot of het feest kan verplaatst worden naar een andere datum hopende op u begrip 



Indien de klant een overeenkomst geheel annuleert is hij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van Traiteur S&B Esprit in de overeenkomstvermelde bedrag verschuldigd.

•Meer dan 150 dagen voor de dag(en) van uitvoering : 0% van het totaalbedrag van de factuur vermeerderd met gemaakte kosten

•150 dagen tot 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering : 20% van het totaalbedrag van de factuur vermeerderd met gemaakte kosten

•14 Dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering : 50% van het totaalbedrag van de factuur vermeerderd met gemaakte kosten

•3 dagen voor en op de dag(en) van uitvoering : 80% van het totaalbedrag van de factuur vermeerderd met gemaakte kosten

 

6. Definitieve aantal personen

Het definiteve aantal personen kan tot 7 dagen voor het evenement door de klant worden gewijzigd en dit telefonisch of per email via info@traiteuresprit.be. Indien op het evenement minder gasten opdagen dan het aantal doorgegeven aan Traiteur S&B Esprit, zal het gereserveerde aantal aangerekend worden. Indien op het evenement meer gasten opdagen dan het aantal doorgegeven aan Traiteur S&B Esprit, zal de kostprijs voor de extra gasten doorgerekend worden aan de klant.

 

7. Betalingen

Betalingen dienen 14 dagen na factuurdatum door Traiteur S&B Esprit te zijn ontvangen. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft Traiteur S&B Esprit het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar tot op de datum van volledige betaling. Bovendien zal, zonder ingebrekestelling van rechtswege een forfetaire schadevergoeding verschuldigt zijn van 10% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 100 euro, onverminderd bijkomende invorderingskosten.

Eventuele klachten m.b.t.  de facturatie dienen de zetel van Traiteur S&B Esprit te bereiken binnen de zeven werkdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven.